6 ساعت با چهره های شصت چی

6 ساعت با چهره های شصت چی

 

 

 

 

 

هشتم اسفندماه.مقصد ولنجک.ساختمانی سه طبقه که زمانی سفارت سوئیس بوده است.سوژه مورد نظر مسعودشصت چی.خبرها حاکی از آن است که مسعودخان توبه نکرده واین که او را اشتباهی بگیرند به مذاقش خوش آمده است وامسال می خواهد با دو هزار چهره به میدان بیاید. یادتان هست چه اشک تمساحی ریخت پارسال در دادگاه؟ پربیراه نگفته اند که(( از آن بترس که سر به زیر دارد))

 

دو قدم مانده به لوکیشن

 

شما؟بی سیم می زنند تا هماهنگی های لازم برای ورود انجام شود.درحیاط خبری نیست.حتی صدایی هم به گوش نمی رسد.وارد طبقه همکف که می شوی درچپ سالنی وجوددارد که بیوک میرزایی وفلورنظری به همراه یک دختر و پسرجوان دور یک میز نشسته اند وتمرین می کنند.ازسر و وضع دیوارها پیداست که این طبقه هم بخش از لوکیشن کاراست.اتاق گریم ولباس هم درهمین طبقه قرار دارد.چنددقیقه بعد همراه وفاملک زاده که مدیرروابط عمومی سریال است به طبقه بالا می رویم. به استودیو 14.

 

ازآوردن چای جداخودداری کنید

 

دراین طبقه هیاهویی برپاست.هرکسی به کاری مشغول است.روی آینه کاغذی چسبانده وروی آن نوشته شده ((لطفاً به وسایل صحنه دست نزنید)) وکمی ریزتر زیرآن تاکید شده (( از آوردن چای جداخودداری کنید)).خانم ملک زاده تمامی عوامل را یک به یک معرفی می کند.برخورد عوامل آنقدر گرم وصمیمانه است که خیلی دچار غم غربت نمی شوی.

 

کمی بعد بازیگران به طبقه بالا می آیند تا فیلمبرداری شروع شود. بیوک میرزایی با گریم ورب دوشامر زرشکی که به تن دارد وارد می شود وزیر لب می گوید:نمی دونستم خونه ام اینقدر شلوغه! تا این لحظه مهران مدیری رویت نشده است.خانم ملک زاده همچنان مشغول معرفی عوامل است.یکی دوتا هم که نیستند..سرعت حرکت عوامل بالا می رود.گویا قرار است با استقرار بازیگران درجای خود کارشروع شود.

 

به داخل مکان فیلمبرداری می رویم تا ازنزدیک شاهد خلق یک اثرنوروزی باشیم.این هم مهران مدیری.درگوشه ای آرام نشسته است.چهره اش خیلی خسته به نظرمی رسد.اما با شروع فیلمبرداری مدیری خسته جایش را به شصت چی پرانرژی می دهد.بیوک میرزایی پایش را روی هم انداخته ودیالوگ ها را پشت سرهم می گوید.غافل از اینکه کارگردان تیزبین متوجه تقلب او از روی کاغذ شده است! کات.پس از هر بارتصویربرداری کاربازبینی می شود.به نظرمی رسد همه لبخندی از سر رضایت بر لب دارند حتی کارگردان.اما گول این لبخندها را نباید خورد چون (( دوباره می گیریم!))

 

 

پای صحبت طراح صحنه ولباس

 

معمولا تهیه گزارش از پشت صحنه کاربسیارکسل کننده ای است چرا که باید در زمان فیلمبرداری ساکت وبی حرکت درگوشه ای بمانی.

برای فرار ازاین وضعیت می توانی به سراغ سایرعوامل بروی وبا آنها گپ وگفتی داشته باشی.سریال مرد دوهزارچهره درزمره سریال های پرلوکیشن است وطراحی صحنه های مختلف کار را فروزان جلیلی فر برعهده دارد.آغازهمکاری او با مهران مدیری به سال 77 برمی گردد.

جلیلی فر دراین باره می گوید جنگ 77 ازجمله کارهایی بود که برای اولین بار جرات پیداکردیم که به در و دیوار رنگ بزنیم ونوآوری داشته باشیم واین را مدیون آقای مدیری هستیم که اجازه داد تا تجربه کنیم.اودراکثرکارهایی که حضوردارد طراحی صحنه ولباس را یک جا برعهده می گیرد.هرچند معتقداست اگرصحنه ولباس ازهم جدا باشند بهتراست چون هرکدام ازاین کارها بسیار سنگین هستند ولی متاسفانه ممکن است این مشکل به وجوداید که رنگ لباس  وصحنه هماهنگ نباشد.

 

جلیلی فر درخصوص تعدد لوکیشن ها توضیح می دهد درطراحی صحنه سعی شده تا کابه واقعیت نزدیک باشدتاخیلی مشخص نشود که دکورزده شده است.علاوه براین چون متن ها دیر به دست ما می رسدما باید همیشه آماده باشیم تا به محض مشخص شدن مکان ها وسایل مورد نظرتهیه وبه همراه تیم لباس وصحنه مشغول کارشویم.

اوکار با مهران مدیری را بسیارخوب ولذت بخش توصیف می کندومی گویدیکی ازبهترین کارگردان هایی که من با اوکارکردم آقای مدیری هستند.هم ازلحاظ شخصیتی وهم به خاطر آرامشی که سرصحنه دارند وازهمه مهم تر احترام حرفه ای که برای عوامل قائلند.اگرتغییری درصحنه را لازم بدانند به صورت پیشنهاد مطرح می کنند.این راهم باید بگویم که اگر صحنه ولباس موفق باشند به خاطر تیم قوی پشت صحنه است.

 

مدیری دوباره متولد شد

 

درادامه آشنایی باتیم قوی پشت صحنه به سراغ عبدالرضا شهباززاده مدیرتولید می رویم.همکاری اوبا مهران مدیری همزمان با تولید باغ مظفربر می گردد.مصاحبه با او کاربسیاردشواری است.چراکه مدام درحال صحبت کردن با تلفن است تالوازم موردنیازعوامل را درکوتاه ترین زمان برای آنها تهیه کند.

بالاخره چنددقیقه ای وقت می گذارد تا به سوالات ما پاسخ دهد.

 

درابتدا توضیح می دهد که مدیرتولید درواقع نماینده اول واجرایی تهیه کننده است وتمام کارهای اداری مالی وقراردادها زیرنظرمدیر تولیدهماهنگ می شود.شهباززاده درخصوص نحوه انتخاب لوکیشن ها می گوید زمانی که فیلمنامه نوشته می شود مکان هایی هم درآن تعریف می شود که براساس آن وهمچنین نظرات کارگردان ما به دنبال لوکیشن می رویم ودرنهایت با تاییدکارگردان و دستیاراول مکان موردنظر انتخاب وقرارداد بسته می شود.البته تععد لوکیشن ها در درمجموعه اخیر کارراکمی دشوار کرده است.

اودرخصوص ویژگی های لوکیشن اصلی این مجموعه می گوید:اقای مدیری معمولا یک مکانی را به عنوان پایگاه انتخاب می کنندکه لوکیشن های ثابت وبخش های اداری را یک جا دربرمی یگرد وبخش های مختلف داخلی در همان جا ساخته می شود.

 

 

اودرباره استقبال مردم از مرد دوهزارچهره درمقایسه با قسمت اول آن می گوید:درهمه جا وازجمله درایران قسمت دوم کارها مانندقسمت اول با اقبال عمومی مواجه نمی شوندولی به نظرمن مهران مدیری با مردهزارچهره دوباره متولد شد.بخش دوم این کارمتفاوت است وپیش بینی می کنم که این مجموعه هم مانند سال قبل پربیننده خواهد بودو این صرفا به خاطرمهران مدیری است چون هم کارگردان باهوشی است وهم می داندکه چگونه بیننده را پای تلویزیون بنشاند.

 

وقتی کارسخت تر می شود

 

آلاله هاشمی دستیار اول کارگردان وبرنامه ریزاست.اوبامعرفی پیمان قاسم خانی وازکارمرد هزارچهره به مجموعه ملحق شد.البته او اززمانی به گروه پیوست که دیگربازیگرها ثابت نبودند ولوکیشن های خارجی هم به کلیت مجموعه اضافه شده بود.

 

وقتی فیلمبرداری آن روزتمام شد به سراغش رفتیم تا با دستیار جوان که همچنان با انرژی وپرحوصله به نظرمی رسید صحبتی کینم.اوکار با مهران مدیری را چنین توصیف می کند: مهران مدیری در حوزه کاری خودش نابغه است.گاهی پیش می آید که سکانسی را دوست نداشتند ودرعرض 2 دقیقه آن سکانس را درذهن شان به طورکامل تغییر می دادند ودوباره طراحی می کردند واین برای من خیلی جالب وجذاب بودومن فکر می کنم شکل کارآقای مدیری دومی ندارد.او ذهن بیننده را می خواند ومدیوم تلویزیون را به خوبی می شناسد.

 

 دو هفته نامه مشق آفتاب(  نوروز ٨٨)

 

 

 

/ 1 نظر / 43 بازدید