یک حادثه مثل یک تولد ...!

توزندگی همه ماروزهایی وجودداره که نمی شه ساده ازکنارشون گذشت.روزهایی که دراونها چیزی شبیه یک حادثه یک اتفاق یاردپایی ازکسی یاچیزی برای همیشه توخاطرمون می مونه.

یک روزمثل یک حادثه...یک تولد !

 ۱۸ فروردین برای خیلی ها یک روزعادی اما برای ما طرفداران مهران مدیری شایدیک روزخاص باشه...

۱۸ فروردین روز تولدهنرمندمحبوب ماوشایدخیلی های دیگه س....مردی که بدون اغراق وتعصب جزومعدودآدمهای زمانه وجامعه ماست که صداقت کلامش و وجودش ازاون آدم بزرگی ساخته.نمی خوام ازکسی اسطوره یاقهرمان بسازم اما این چیزی ست که بهش اعتقاددارم وبه این باوررسیدم.

می شه بیشترازاینهادرباره ش گفت ونوشت...اما قصدمن ازنوشتن این بودکه بگم هنوزکسی هست که درلابه لای حوادث روزگاروفراموشی بی رحمانه بشریت وانسانیت گاهی به ماتلنگری بزنه وخودمون روبه یادمون بیاره.چه قدر خوبه هنوزکسانی مثل اوهستندوچه قدرخوشحالم که اوراشناختم.

سالروزتولدمهران مدیری روبه خودشون وبه همه کسانی که اوراباورکردندتبریک می گم.

 

 

 

   + نازنین - ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧